Vedtekter

VEDTEKTER FOR SMESTAD AKTIVITETSSKOLE

1. FORENINGENS NAVN

1.1 Forenings navn er Smestad Aktivitetsskole, heretter kalt Foreningen. 

2. FORENINGS FORMÅL

2.1 FOrenings formål er å drive Smestad Aktivitetsskole i Oslo.

2.2. Målsetningen for foreningen er:

a. Bedre elevenes oppvekstmiljø og trygge barnas hverdag.

b. Gjøre skolen til et kultursenter i nærmiljøet.

c. Bedre den sosiale kontakten elevene imellom. 

3. MEDLEMMER

3.1 Følgende personer er medlemmer i Foreningen: Foresatte til barn tatt opp etter regler gitt nedenfor. Det regnes ett medlemskap pr. barn. 

4. ÅRSMØTET

4.1 Årsmøtet er Foreningens øverst organ.

4.2 Det skal avholdes ordinært årsmøte i løpet av oktober hvert skoleår. 4

4.3 Inkalling til årsmøte skal skje skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 

4.4 Sammen med innkallelsen skal det følge årsberetning med revidert regnskap for foregående regnskapseriode, forslag til budsjett, samt saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, skal være styret i hende senest 15. september. 

4.5 Det ordinære årsmøtet skal behandle:

a. Godkjennelse av årsberetningen. 

b. Godkjennelse av Foreningens regnskap, samt disposisjon av underskudd/overskudd. 

c. Budsjett 

d. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer

e. Valg av revisor. 

f. Saker som for øvrig er nevnt i innkallingen.

4.6 Årsmøte ledes av styrets leder eller ved dennes forfall av et av styremedlemmene.

4.7 Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte dersom det ønskes av:

        a. Foreningens styre med simpelt flertall

b. Foreningens medlemmer ved underskrift av minimum 20 % av Foreningens medlemmer.

4.8 Alle beslutninger på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte treffes ved alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

4.9 Årsmøte kan foreta endringer i Foreningens vedtekter. For vedtektsendring kreves det at minst 25 av medlemmene er personlig til stede. Det kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for beslutning om vedtektsendring.

4.10 Et medlem kan møte med høyst 2-to-skriftelige fullmakter. Møteleder og et styremedlem avgjør om fullmakt er gyldig. Hvert medlem gir en stemme.

5. STYRET

5.1 Foreningens styre består av leder og 4 medlemmer hvorav minst 2 må være medlem av Foreningen.

5.2 Den til enhver tid sittende rektor ved Smestad skole eller den han/hun bemyndiger er medlem av styret. Årsmøte velger de øvrige 4 medlemmene. I tillegg velges 2 varamedlemmer som skal tre inn i styret hvis et av medlemmene faller fra. Styrets leder velges av styret.

5.3 Daglig leder av Aktivitetsskolen har møte- og talerett i styret.

5.4 Styret skal:

a. Ivareta Foreningens interesser i alle forhold som går innunder Foreningens formål og opptre på Foreningens vegne.

b. Tilsette/avsette daglig leder i Aktivitetsskolen. Styret skal definere daglig leders ansvar og myndighet.

6. REVISOR

6.1Til å revidere Foreningens regnskap velges en revisor av det ordinære årsmøte.

6.2 Revisor kan ikke være medlem av Foreningens styre for den periode regnskapet skal revideres for.

7. OPPTAKSREGLER

7.1 Alle barn ved Smestad skole i 1.- 4. klasse kan søke om plass ved Aktivitetsskolen.

7.2 Opptak foretas av daglig leder i Aktivitetsskolen

7.3 Det må søkes om plass innen søknadsfristen hvert skoleår, selv om man har plass i inneværende år.

8. BETALING

8.1 Det skal betales et månedlig beløp fastsatt av årsmøte for månedene fra og med august til og med juni. Dette månedlige beløpet forfaller forskuddsvis den 10. hver måned. Det månedlige beløpet for juni forfaller likevel samtidig med beløpet for august.

8.2 Styremedlemmene betaler 80 % av den til en hver tid gjeldende månedlige avgift.

9. MEDLEMMENES PLIKTER

9.1 Medlemmene har plikt til å betale slik det er beskrevet i punkt 8.

9.2 Medlemmene skal følge skriftlig pålegg gitt av styret eller daglig leder.

9.3 Medlemmene skal delta på dugnader og andre gjøremål pålagt av styret eller daglig leder for å ivareta Foreningens interesser.

10. OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP OG PLASS I AKTIVITETSSKOLEN

10.1 Oppsigelsestiden er 2- to - måneder regnet fra den 1. i den påfølgende måned. Det samme gjelder ved overgang fra heltids- til deltidsplass.

10.2 Alle oppsigelser og endringer skal skje skriftlig til daglig leder.

10.3 Etter oppsigelse vil det forskuddsbetalte beløpet for juni bli utbetalt til medlemmet, minus avregning for ikke innbetalte medlemsavgifter.

10.4 Medlemmer som har sagt opp sin plass for sitt barn i Aktivitetsskolen kan søke om et nytt medlemskap på lik linje med andre søkere.

11. OPPHØR AV MEDLEMSKAP OG PLASS I AKTIVITETSSKOLEN

11.1 Medlemmer som ikke oppfyller sine plikter som angitt i pkt. 9 og eller pålegg gitt skriftlig fra styret eller daglig leder, kan minste sitt medlemskap etter avgjørelse i styret og dermed mister barnet sin plass i Aktivitetsskolen.

11.2 Hvis medlemmet skylder to eller flere måneders avgift til Foreningen, opphører medlemskapet automatisk og barnet mister sin plass i Aktivitetsskolen. Denne paragraf kan dog avvikes av daglig leder eller etter skriftlig søknad fra medlemmet med begrunnelse.

11.3 Medlemmer som har mistet sin plass for sitt barn i Aktivitetsskolen, kan søke om nytt opptak på lik linje med andre søkere, dog må mulig økonomisk mellomværende med Foreningen gjøres opp før nytt medlemskap innvilges.

11.4 Oppgjør av medlemskap og plass i Aktivitetsskolen gjelder fra 1-en-uke etter skriftlig melding fra styret.

12. OPPLØSNING AV FORENINGEN

12.1 Oppløsning av Foreningen kan kun gjøres av årsmøte med flertall som vedtektsendringer.

12.2 Ved oppløsning av Foreningen tilfaller alle Foreningens midler «Smestad skoles venner» til spesielt nytte for barn i 1.-4. klasse ved Smestad skole. Dog gjelder dette ikke deposita som refunderes medlemmene etter gitt i pkt. 11.3.

12.3 Alle eiendeler tilfaller Smestad skole.

13. ÅPNINGSTIDER

13.1 Aktivitetsskolen holder åpent alle skoledager fra kl. 07.30 – 08.30  og stenger kl.16.30.

13.2 Aktivitetsskolen holder åpent i høstferien og vinterferien fra kl. 07.30-16.30.

13.3 Aktivitetsskolen holder åpent på virkedager i jule- og påskeferien etter behov.