På SMAKS er det rundt 370 barn og 45 ansatte. Vi har fem avdelinger:
MINI (1.klasse), MIDI (2.klasse) MAXI (3.klasse), SUPERMAXI (4.klasse) og
MONOLITTEN (spesialbase for barn innen autismespekterforstyrrelser)

Hver avdeling har en avdelingsleder og et knippe assistenter.
Aktivitetsskolen har en dynamisk personalgruppe, som tilsammen innehar
en bred kunnskaps- og kompetansebakgrunn.

Her på Smaks skal det gis rom for prøving og feiling. Vi vil støtte og veilede
når det trengs. Vi skal ha klare og tydelige regler som håndheves likt av alle.
Alle ansatte skal være bevisste sitt ansvar som voksen. Vi skal ha god
informasjonsflyt og ha lett tilgjengelig informasjon om det som skjer i og
rundt aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen ønsker å tilby en trygg og utviklende arena med mye lek
og aktiviteter. Vi har et fantastisk kurstilbud som vi er skikkelig stolt av. Vi
ønsker å være en alternativ læringsarena ved daglig å kunne tilby et
kvalitativt godt tilbud innenfor målområdene i rammeplanen.

FORELDRESAMARBEID

Vi ønsker å ha et åpent forhold til foreldre og tar gjerne en uformell prat når
dere henter og bringer barna. I tillegg kan dere avtale med oss dersom dere
ønsker en mer formell samtale.

Det er et foreldremøte for 1. trinns-foreldre på førskoledagen, der vi deltar
med skolen. Vi sender ut informasjon via mail til dere.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldre og ansatte, ønsker
vi en rask tilbakemelding fra dere - både positive og negative. Vi er avhengig av
tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud.

SAMARBEID MED SKOLEN

Aktivitetsskolen har alltid vært en naturlig del av skolen og vi har et godt og nært
samarbeid med fokus på barnas beste. Vi har like holdninger til god og dårlig
oppførsel, og vi har felles regler på AKS og skolen.

Avdelingslederne har regelmessige trinnmøter med lærerne, Leder har ukentlige
møter med skolens ledelse. Vi henter barna i 1. og 2. trinn etter skolen. Dette gir
en god og trygg overgang fra skole til AKS, og vi får daglig kontakt med lærerne.

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER

Vi har et vidt syn på begrepet læring og Smaks er en viktig læringsarena for sosial
kompetanse. Barna leker og er med på aktiviteter, det gir gode opplevelser som
danner grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og det å kunne uttrykke
meninger og følelser. Vi vil også støtte opp om og videreføre flere av skolens temaer
og grunnleggende ferdigheter i f. eks. matte og norsk.

Gjennom lek, undring, eksperimentering, kurs og aktiviteter utvikler barna seg.
Vi skal legge til rette for at barna lærer om antall, mønstre, sortering, størrelser,
målenheter, former, legge sammen, trekke fra og begrepsforståelse gjennom lek.

Dette året har vi satset større på læringsstøttende kurs og har:

- Aball 1: Tall og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med faglig og
morsom oppgaveløsning i fellesskap.
- Kodekurs: Vi leker oss med programmering. Vi bruker blant annet «kidsakoder».
- Active smarter kids: Vi bruker klokka, øveord i engelsk, regnestykker, tall og
bokstaver i lek og stafetter
- Språk: Vi har flere ansatte som kan ulike språk. Vi leker, synger og teller.
- Newton: Vår egen forskerfabrikk med enkle eksperimenter, forsøk og undring.

BESKJEDER FRA FORESATTE SENDES PÅ MAIL

- Dagsaktuelle enkeltbeskjeder
- Vennegrupper
- Faste hjemsendingsbeskjeder
- Tider barn som skal være med hverandre hjem (beskjed må komme fra foresatte
til alle barn involvert)
- Faste spilletider/fotball/tennis/eksterne aktiviteter- og eventuelle endringer på dem

Disse beskjedene skal alltid bli sendt skriftlig på e-post i god tid, senest kl. 13.00
gjeldende dag. Skulle tiden ha gått fra deg og du trenger å gi en beskjed til oss etter
dette, ring avdelingen: 22507021

Barna har ikke lov til å bruke egen mobil/tlf-klokke for å ringe hjem og gjøre egne avtaler.
Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss med å overholde regelen om at avtaler skal gjøres dagen
i forveien og at barnas mobiler/tlf-klokke skal være skrudd av og ligge i sekken frem til
barnet er ute av skolens område.

HENTING PÅ SMAKS/INN OG UTKRYSNING

Vi har MORGENSMAKS hver morgen fra 07:30 til 08:25 i skolehagen/ballbingen.

Vi har oppsyn med barna, de får løpt fra seg og lekt før vi følger alle samlet inn til
det ringer 08:25.

Ved overgang skole/smaks krysse vi inn alle barn som går på AKS i SFOpro/schoollink.

Når barna går hjem eller hentes, skal hen, krysse seg selv ut eller krysses ut sammen
med foresatte/henteansvarlig.

Det er kun utkryssposten som skal foreta utkryssing. På slutten av dagen vil foresatte
til de som ikke har blitt krysset ut bli kontaktet per telefon.

INN-OG UTMELDING AV SMESTAD AKTIVITETSSKOL

Før barnet ditt kan starte, trenger vi ferdig utfylt søknadsskjema. Det kan du gjerne
levere i post eller personlig.

Alle betaler for hele mdn uansett når man starter.

Vi har to mnd oppsigelsesfrist fra den 1. i hver mnd. Den vil vi ha på mail:
belua003@osloskolen.no